مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي استخر فلکسینوکس مدل 87193070

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 200KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 160KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 60KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 40KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 20KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلکسینوکس مدل 60KW

گفتگوی آنلاین در واتس اپ