نمایش 1–20 از 51 نتیجه

نمایش ابزارها
نمایش 40 60 100

مینی چیلر

--
بستن

مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 3 تن مدل APLB-D10/N1

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 3 تن مدل APLB-D10/N1 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال تهویه 2.5 تن مدل TAM-WP-3-9-R1

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 2.5 تن مدل TAM-WP-3-9-R1 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال تهویه 3.5 تن مدل TAM-WP-3-12-R2

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 3.5 تن مدل TAM-WP-3-12-R2 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال تهویه 4.5 تن مدل TAM-WP-3-16-R2

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 4.5 تن مدل TAM-WP-3-16-R2 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال تهویه 5.5 تن مدل TAM-WP-3-19-R2

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 5.5 تن مدل TAM-WP-3-19-R2 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 3 تن مدل EWAQ009ACW3

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 3 تن مدل EWAQ009ACW3 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 3 تن مدل EWAQ011ACW3

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 3 تن مدل EWAQ011ACW3 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 3.5 تن مدل EUWAB5KBZW1

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 3.5 تن مدل EUWAB5KBZW1 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 4 تن مدل EWAQ013ACW1

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 4 تن مدل EWAQ013ACW1 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWAB8KBZW1

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWAB8KBZW1 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EWAQ016BAW

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EWAQ016BAW یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 6 تن مدل EWAQ021BAW

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 6 تن مدل EWAQ021BAW یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر  اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 7 تن مدل EWAQ025BAW

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 7 تن مدل EWAQ025BAW یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1 یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال دایکین 9 تن مدل EWAQ042BAW

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 9 تن مدل EWAQ042BAW یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال گری 2.1 تن مدل HLR8WZNa-M

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال گری 2.1 تن مدل HLR8WZNa-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال گری 2.3 تن مدل HL(R)8WZ-K

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال گری 2.3 تن مدل HL(R)8WZ-K یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
--
بستن

مینی چیلر اسکرال گری 2.9 تن مدل HL(R)10WSZ-K

درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال گری 2.9 تن مدل HL(R)10WSZ-K یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: مدیریت آقای مهندس فرزان حاتمی  شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش «سوالات متداول» سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.

شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862