فشار استاتیکی

فشار استاتیک

فشار استاتیک ،فشار موجود در سیال می باشد که تمایل به مچاله و له کردن ظرف حاوی خود را دارد که عموما بر حسب اینچ اب می باشد.

به راحتی می توان با یک فشار سنج دارای مایع فشار استاتیک را اندازه گرفت. فشار استاتیک را نسبت به فشار جو می توان مثبت و یا منفی در نظر گرفت.در اندازه گیری فشار استاتیک سطح فشار سنج باید عمود بر امتداد جریان هوا قرار بگیرد.از طریق سوراخ های جانبی سطح لوله پیتوت یا سوراخ کوچکی که با مته کردن دقیق بدنه کانال بدون اینکه در سطح داخلی آن ناهمواری به وجود آورد می توان فشار استاتیک را اندازه گرفت

فشار استاتیک ،فشار موجود در سیال می باشد که تمایل به مچاله و له کردن ظرف حاوی خود را دارد که عموما بر حسب اینچ اب می باشد.

به راحتی می توان با یک فشار سنج دارای مایع فشار استاتیک را اندازه گرفت. فشار استاتیک را نسبت به فشار جو می توان مثبت و یا منفی در نظر گرفت.در اندازه گیری فشار استاتیک سطح فشار سنج باید عمود بر امتداد جریان هوا قرار بگیرد.از طریق سوراخ های جانبی سطح لوله پیتوت یا سوراخ کوچکی که با مته کردن دقیق بدنه کانال بدون اینکه در سطح داخلی آن ناهمواری به وجود آورد می توان فشار استاتیک را اندازه گرفت

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *